Menu
Your Cart

Όροι και προϋποθέσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία : ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.

ΑΦΜ: 163482666

ΔΟΥ:  ΠΑΤΡΩΝ

ΕΔΡΑ: ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 43,ΠΑΤΡΑ.

ΓΕΜΗ: 170117616000

Ο ιστότοπος www.abouthome.com.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος), με το όνομα abouthome.com.gr, που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία  στο εξής χάριν συντομίας η “ΕΤΑΙΡΙΑ”, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@abouthome.com.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2108735050.


Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με την ονομασία abouthome.com.gr, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.abouthome.com.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή «χρήστης» ή «πελάτης» ή «καταναλωτής» ή «αγοραστής» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται. Με την επιφύλαξη ειδικότερης έγγραφης συμφωνίας, όλοι οι όροι που αναγράφονται επί του παρόντος, ισχύουν για όλα τα προϊόντα και προς όλους τους «επισκέπτες», «χρήστες» «πελάτες», «καταναλωτές», «, «αγοραστές». Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.


Η “ΕΤΑΙΡΙΑ” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.


Κατά την επίσκεψη των «χρηστών» στην ιστοσελίδα του www.abouthome.com.gr ή την αποστολή e-mail, αυτοί επικοινωνούν με την “ΕΤΑΙΡΙΑ” ηλεκτρονικά. Συμφωνούν να λαμβάνουν επικοινωνία ηλεκτρονικά και αποδέχονται ότι όλες οι συμφωνίες, σημειώματα, επισυνάψεις και λοιπή επικοινωνία που παρέχονται σε σ’ αυτούς ηλεκτρονικά, ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση, όπως και ο γραπτός λόγος.


H “ΕΤΑΙΡΙΑ” δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της “ΕΤΑΙΡΙΑΣ” όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.


Η “ΕΤΑΙΡΙΑ”, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η “ΕΤΑΙΡΙΑ” δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Όλο το περιεχόμενο αυτού του site, όπως το όνομα abouthome.com.gr, λοιπές ονομασίες, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, κείμενα, εικόνες, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, σχέδια, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο καθώς και κάθε είδους λογισμικό, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο της “ΕΤΑΙΡΙΑΣ” ή των συνεργαζόμενων με αυτήν τρίτων προμηθευτών της και προστατεύεται από την Ελληνική, καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας, με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεσης της “ΕΤΑΙΡΙΑΣ” ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το όνομα abouthome.com.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην “ΕΤΑΙΡΙΑ” ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


Το abouthome.com.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Μπορείτε να αποθηκεύεται μεμονωμένα ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου σε ένα απλό προσωπικό υπολογιστή, για προσωπική σας χρήση και μόνο. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.


Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της “ΕΤΑΙΡΙΑΣ” και η “ΕΤΑΙΡΙΑ” δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η “ΕΤΑΙΡΙΑ” δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η “ΕΤΑΙΡΙΑ” παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η “ ΕΤΑΙΡΙΑ” εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.


Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της “ΕΤΑΙΡΙΑΣ” και η “ΕΤΑΙΡΙΑ” δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η “ΕΤΑΙΡΙΑ” δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η “ΕΤΑΙΡΙΑ” παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η “ ΕΤΑΙΡΙΑ” εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.


H “ΕΤΑΙΡΙΑ”, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα ww.abouthome.com.gr. είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδa www.abouthome.com.gr., τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.


Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το abouthome.com.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το abouthome.com.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν, επίσης, ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το abouthome.com.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το abouthome.com.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.


Το abouthome.com.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο abouthome.com.gr.


1.- Προσωπικά στοιχεία


Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας και σε περίπτωση που επιλέξετε να γίνονται οι αγορές, μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.


2.- Επικοινωνία μέσω e-mail


Για να κάνουμε την επικοινωνία με σας πιο αποδοτική, δικαιούμαστε να πάρουμε επιβεβαίωση ότι ανοίξατε κάποιο e-mail που σας στείλαμε.


Όλες οι παραπάνω πληροφορίες, καθώς και όσες άλλες εσείς εισάγετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταγράφονται και αποθηκεύονται. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές, προκειμένου να εκτελείται με ασφάλεια η συναλλαγή σας με το κατάστημά μας. Η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του abouthome.com.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το abouthome.com.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το abouthome.com.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το abouthome.com.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online, χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα στα πλαίσια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης τυχόν διαφοράς ανακύψει), δυνατότητα που αποδέχεσθε.


3.- Αυτόματες πληροφορίες – τεχνολογία cookies


Το abouthome.com.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.abouthome.com.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www. abouthome.com.gr.


Το abouthome.com.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο abouthome.com.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το abouthome.com.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το abouthome.com.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το abouthome.com.gr μέσω www.abouthome.com.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@abouthome.com.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του abouthome.com.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτό το site είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού σας και τον περιορισμό της πρόσβασης του υπολογιστή σας ή των φορητών συσκευών σας από τρίτους.


Το abouthome.com.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το abouthome.com.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του abouthome.com.gr.


Στα πλαίσια της επέκτασης, ενημέρωσης και βελτίωσης της ιστοσελίδας του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, το abouthome.com.gr δικαιούται να ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.


Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής


Όλα τα προϊόντα καθορίζονται ως προς το βάρος, τα χρώματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά από την εκάστοτε Κατασκευάστρια Εταιρεία.


Η παραγγελιοληψία γίνεται από το Τμήμα Πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος abouthome.com.gr., το οποίο είναι αρμόδιο για τη διάθεση και αποστολή των προϊόντων.


Ο αγοραστής, οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παραγγέλνει. Οποιαδήποτε ενημέρωση εκ μέρους μας, που αφορά σε τεχνικές η άλλες πληροφορίες, γίνεται με κάθε επιφύλαξη.


Με την επιβεβαίωση κάθε παραγγελίας ηλεκτρονικά, εννοείται ότι όλοι οι όροι της παραγγελίας γίνονται κατανοητοί πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί.


Οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή μη σαφή κατανόηση των όρων αποστολής, πληρωμών και εγγύησης, οι οποίοι αναφέρονται επί του παρόντος, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται από τον αγοραστή, ζητώντας επί πλέον λεπτομέρειες εγγράφως.


Η τιμή κάθε προϊόντος, τυχόν έξοδα αποστολής ή και αντικαταβολής, θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας και αναγράφεται ευκρινώς και πλησίον κάθε προϊόντος. Η Εταιρεία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές στα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Από τη στιγμή που ο πελάτης – αγοραστής έχει επιβεβαιώσει την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν με την τιμή την οποία «αποδέχτηκε» τη συναλλαγή, έστω και αν η τιμή στην πορεία μεταβληθεί, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε.


Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.


Τρόποι πληρωμής


Οι ενδεδειγμένοι και αποδεκτοί τρόποι πληρωμών είναι οι εξής:


Αντικαταβολή


Τα προϊόντα παραλαμβάνονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο την στιγμή της παραλαβής, στον υπάλληλο του Courier.


Με Πιστωτική Κάρτα ή Χρεωστική Κάρτα


Mε πληρωμή στο www.abouthome.com.gr. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Στη (secure) φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της και τράπεζα έκδοσης).


Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας.


Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέτετε τα χρήματα για τις αγορές σας σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση παρακαλούμε στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώστε το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον κωδικό της παραγγελίας σας. Μετά την κατάθεση θα πρέπει να μας αποστείλετε ταχυδρομικώς, με email ή μέσω fax την απόδειξη κατάθεσης. Τα έξοδα μεταφοράς από άλλη τράπεζα επιβαρύνουν τον αγοραστή. Ο χρόνος παράδοσης άρχεται από την ημερομηνία αποστολής του καταθετηρίου.


Μέσω Pay-Pal


Εάν διαθέτετε λογαριασμό Paypal μπορείτε να πληρώσετε διαλέγοντας την σχετική επιλογή, ώστε να προχωρήσετε στο ασφαλές περιβάλλον της Paypal και να κάνετε την αγορά σας.


Μια πληρωμή θεωρείται ότι έχει γίνει, μόνο όταν η “ΕΤΑΙΡΙΑ” εισπράξει ακέραιο το ποσό της εξόφλησης.


Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε, αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας, θα είναι Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή τιμολόγιο (Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες ή καταστήματα εφόσον μας υποβάλλουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία (Επωνυμία Εταιρείας, Δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας και αριθμό τηλεφώνου).


Μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως των εμπορευμάτων, αυτά παραμένουν στην κυριότητα της «abouthome.com.gr”.


Τα εμπορεύματα αποστέλλονται με εταιρία ταχυμεταφοράς (courier). Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη χιλιομετρική απόσταση, ή τη μεσολάβηση Σαββατοκύριακων ή αργιών. Οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από αργίες . Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει καθυστέρηση, θα ενημερώνεστε έγκαιρα για το χρόνο παράδοσης. Τα προϊόντα θα παραδίδονται στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει στην παραγγελία σας.


Όταν γίνει ή αποστολή της παραγγελίας σας θα σας σταλεί ενημέρωση μέσω e-mail και SMS (εφόσον έχετε δώσει το κινητό σας τηλέφωνο). Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα, για την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιδείξετε την ταυτότητά σας.


Σε περίπτωση μη παραλαβής της παραγγελίας σας η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών διατηρεί το δέμα αντικαταβολής μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες. Από τη στιγμή που θα παρέλθει η ημερομηνία των 4 ημερών μετά την άφιξη και δεν θα εμφανιστεί ο παραλήπτης, το δέμα επιστρέφεται χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο πελάτης ενδέχεται να χρεωθεί με έξοδα αποστολής σε περίπτωση μη παραλαβής του προιόντος, κατά τα ανωτέρω, που οφείλεται σε δική του ευθύνη.


Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με κόστος και ευθύνη του αγοραστή. Για μεταφορές που τυχόν καθυστερήσουν από εξωγενείς παράγοντες (όπως απεργία, κλείσιμο δρόμων, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ.) η “abouthome.com.gr” δε φέρει καμία ευθύνη. Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τη Μεταφορική Εταιρεία, απαλλασσόμαστε από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με καθυστέρηση, απώλεια, καταστροφή, κλοπή ή φθορές των προϊόντων ή των συσκευασιών τους.


Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις στο τηλέφωνο: 2108735050.


Στην περίπτωση που ο αγοραστής, μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, θεωρήσει ότι η παραγγελία δεν εκτελέστηκε όπως είχε συμφωνηθεί, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην “abouthome.com.gr”, μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή, υποδεικνυομένης της γνωστοποιήσεως ηλεκτρονικά, ζητώντας αποδεικτικό παραλαβής ή με συστημένη επιστολή.


Ο αγοραστής δικαιούται να αιτηθεί την επιστροφή προϊόντος που παρέλαβε, στην περίπτωση που του έχει αποσταλεί διαφορετικό προϊόν σε σχέση με αυτό που παρήγγειλε.


Στις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης του παραγγελθέντος προιόντος στον πελάτη βαρύνουν το “abouthome.com.gr”, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει την εταιρία ταχυμεταφορών που θα υποδειχθεί από αυτό.


Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνον για προϊόντα που βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, με όλα τα αξεσουάρ τους.


Το “abouthome.com.gr”, στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.


Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.


Το “abouthome.com.gr” δεν μπορεί να κατηγορηθεί, για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκαλέσουν προϊόντα τα οποία διακινεί και εμπορεύεται και τα οποία καλύπτονται από Ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας.


Ο εκάστοτε κατασκευαστής, οφείλει να ενημερώνει στις εσώκλειστες οδηγίες, σχετικά με τον ορθό τρόπο χρήσης και τις προφυλάξεις των προϊόντων του.


Όροι Εγγύησης


Για τα εμπορεύματά μας η “ΕΤΑΙΡΙΑ” παρέχει στον πελάτη εγγύηση καλής λειτουργίας, με τους εξής όρους:


Διάρκεια Εγγύησης:


Στα (μεταχειρισμένα) προϊόντα δίνεται εγγύηση 3 μηνών, για την οποία είναι υπεύθυνη η “ΕΤΑΙΡΙΑ”. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη. Στα νέα προϊόντα 1-2 έτη, ανάλογα το προϊόν.


Καλυπτόμενες βλάβες:


Η Εγγύηση καλύπτει μόνο ό,τι προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία.


Χρόνος Επισκευής


Γίνεται προσπάθεια να επισκευαστεί το εμπόρευμα σε 3-5 ημέρες. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτό είναι εφικτό, εκτός από περιόδους μετά από γιορτές και αργίες, όπου ο χρόνος ίσως αυξηθεί. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόρευμα είναι απαραίτητο εργαλείο για τον πελάτη μας.


Διαδικασία επιστροφής- Τόπος επισκευής


Αν επιθυμείτε να προβάλλετε κάποια αξίωση, στα πλαίσια της περιορισμένης Εγγύησης που συνοδεύει κάθε εμπόρευμα, θα πρέπει να την υποβάλετε στο mail info@abouthome.com.grτου “abouthome.com.gr”. Η επισκευή του εμπορεύματος γίνεται στην έδρα μας.


Το κόστος και ο κίνδυνος της αποστολής του μηχανήματος προς και από την έδρα μας, ανήκει στον πελάτη. Το “abouthome.com.gr” μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό του πελάτη τη μεταφορά. Και σ’ αυτή την περίπτωση, το κόστος και ο κίνδυνος της μεταφοράς βαρύνει τον πελάτη.


Δικαίωμα Αντικατάστασης / Πίστωσης κόστους μηχανήματος


Σε περίπτωση που το “abouthome.com.gr”, για οποιοδήποτε λόγο, δεν δύναται να επισκευάσει το εμπόρευμα, έχει το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με εμπόρευμα του ίδιου τύπου και του ίδιου κατασκευαστή. Αν και η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, η “abouthome.com.gr” έχει το δικαίωμα να κρατήσει το εμπόρευμα, και να πιστώσει στον πελάτη το αρχικό ποσό. Το ποσό που πιστώνεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αγορές εμπορευμάτων από το “abouthome.com.gr. ” (Δηλαδή δεν επιστρέφονται χρήματα).


Ισχύς Εγγύησης


Η εγγύηση δεν ισχύει, αν δεν προσκομιστεί μαζί με το εμπόρευμα, το κείμενο της εγγύησης με την ημερομηνία της αγοράς.


backup


Ο πελάτης φροντίζει να έχει backup των δεδομένων που βρίσκονται στον εμπόρευμά του. Το “abouthome.com.gr” έχει το δικαίωμα να σβήσει οτιδήποτε υπάρχει σ’ αυτό, στα πλαίσια της διαδικασίας της επιδιόρθωσης.


Από την εγγύηση δεν καλύπτονται τα εξής:


Ζημίες που προκλήθηκαν από ευθύνη του αγοραστή. Οποιαδήποτε βλάβη / φθορά προέρχεται από πτώση, υγρασία, αμέλεια, κακή μεταχείριση, κακή αποθήκευση, παρέμβαση ή μη ενδεδειγμένη χρήση, αυτομάτως θέτει το προϊόν “Εκτός Εγγύησης” και η επισκευή του χρεώνεται.


Ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.


Περιοριστικοί Όροι:


Το “abouthome.com.gr” δεν αναλαμβάνει καμία άλλη ευθύνη, πέρα από αυτά που αναφέρονται ρητά παραπάνω.


10.- Μηχάνημα Χωρίς Βλάβη


Επιστροφές προϊόντων οι οποίες δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα, χρεώνονται στον αγοραστή (όπως έξοδα αποστολής, διακίνησης ή ελέγχου). Το εμπόρευμα επαναπροωθείται στον αγοραστή μετά την καταβολή των εξόδων στο “abouthome.com.gr”.


Διαδικασία


Για αποφυγή ταλαιπωρίας, καθυστερήσεων και οικονομικών επιβαρύνσεων, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας πριν από την αποστολή email και την προσκόμιση / αποστολή.


Δικαίωμα Τροποποίησης Όρων Εγγύησης


Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της εγγύησης, χωρίς προειδοποίηση. Οι όροι της εγγύησης είναι αυτοί που ίσχυαν την ημέρα της αγοράς.


Ο πελάτης υποχρεούται να κρατήσει το κείμενο με τους όρους της εγγύησης, με ημερομηνία που αποδεικνύουν τους όρους που ίσχυαν την ημερομηνία της αγοράς.


Θέματα παροχής Εγγύησης των εμπορευμάτων και τυχόν επιστροφών για οποιοδήποτε λόγο, καθορίζονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.


Το λογισμικό το οποίο υπάρχει μέσα στις συσκευές, έχει την άδεια χρήσης την οποία δίνει ο κατασκευαστής του λογισμικού.

Οι όροι χρήσης οι οδηγίες και οι περιορισμοί χρήσης, δίνονται ομοίως από τον κατασκευαστή του λογισμικού και όχι του προϊόντος.


 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Εάν συμφωνείτε με αυτό, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε κανονικά την ιστοσελίδα.